REGULAMIN OBIEKTU KLIMCZOKA 6 ORAZ ONDRASZKA 12

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki korzystania z usług hostelu Klimczoka 6 oraz Ondraszka 12, 40-857 Katowice. Zameldowanie w obiekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Hostelu.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Klimczoka 6, przy portierni Ondraszka 12 oraz na stronie internetowej www.klimczoka.pl 

II. DOBA HOSTELOWA 

 1. Obiekt oferuje pokoje do wynajęcia na doby.
 2. Doba hostelowa trwa od 14:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Przedłużenie doby hostelowej do 14:00 to koszt 20 zł.
 4. Obiekt oferuje wcześniejsze zameldowanie w zależności od dostępności od 11:00 w dniu przyjazdu i jest ono dodatkowo płatne 20 zł. 
 5. Jeśli Gość nie wymelduje się do 11:00 ostatniego dnia pobytu oraz nie zgłosi w recepcji chęci przedłużenia doby jest zobowiązany uiścić opłatę za dodatkową dobę.

III. MELDUNEK

 1. Każdy Gość zobowiązany jest wypełnić kartę meldunkową podczas zameldowania oraz okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Odmowa okazania dokumentu lub wypełnienia karty meldunkowej skutkuje prawem Hostelu do odmowy zameldowania Gościa. 
 2. Obiekt melduje osoby niepełnoletnie tylko w obecności opiekuna prawnego.
 3. Chęć przedłużenia pobytu Gość zobowiązany jest zgłosić do godziny 10:00 dnia w którym upływa termin pobytu. 
 4. Nie ma możliwości przekazania miejsca noclegowego osobom trzecim. 
 5. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zameldowane. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz zapraszania gości. W przypadku odnotowania przez personel obecności osoby niezameldowanej Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 80 zł za każdą dobę osoby niezameldowanej. 

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Obiekt przyjmuje płatności gotówką w polskiej walucie (PLN), kartą płatniczą lub przelewem. 
 2. Rezerwacje grupowe (powyżej 15 osób) wyceniane są indywidualnie po kontakcie 
  e-mailowym z obsługą obiektu. 
 3. Obiekt zastrzega prawo do zmiany cen z miesięcznym wyprzedzeniem. Ceny dokonanych rezerwacji nie podlegają zmianom. 
 4. W przypadku skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania z przyczyn podanych w regulaminie lub wypowiedzenia pobytu przez łamanie regulaminu uiszczonych opłat nie zwracamy.
 5. Faktura VAT wystawiana jest przy zameldowaniu na życzenie gościa. Po wystawieniu paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury VAT. 
 6. W przypadku płatności przelewem wpŁata powinna być zaksięgowana na koncie Hostelu najpóźniej dzień przed zameldowaniem. 

V. WARUNKI I ZAKRES USŁUG

 1. Obiekt oferuje przechowalnie bagażu nieodpłatnie. 
 2. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się wspólną kuchnię, bezpłatny monitorowany parking oraz dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi. 
 3. Ręczniki dostępne są do wypożyczenia w recepcji Klimczoka 6 za kaucją zwrotną w wysokości 10 zł płatne tylko gotówką. 
 4. Recepcja obiektu oferuje do wypożyczenia suszarki do włosów, żelazka oraz deski do prasowania bez dodatkowych opłat.
 5. W obiekcie znajduje się pralnia oraz suszarnia. Korzystanie z 1 pralki do 60 minut to koszt 5 zł. Gość zobowiązany jest do utrzymania czystości w pomieszczeniu oraz stosowania się do warunków użytkowania pomieszczenia wyjaśnionych przez pracownika recepcji. W przypadku gdy Gość nie stosuje się do regulaminu pralni obiekt ma prawo do odmówienia usługi. 
 6. Cena noclegu obejmuje komplet pościeli. Wymiana pościeli w trakcie pobytu możliwa jest co 3 tygodnie lub częściej za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł. 
 7. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki.
 8. Hostel zastrzega sobie możliwość wyjścia do pokoju Gościa co najmniej  2 razy w miesiącu w celu sprawdzenia stanu technicznego i czystości pokoju w przypadku pobytu powyżej 30 dni. Jeśli personel odnotuje znaczne uszkodzenia lub zanieczyszczenia Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw oraz bezzwłocznego opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany nocleg. 
  Jeśli pokój zajmowany przez gościa nie wymaga generalnego sprzątania do miesięcznego kosztu pobytu doliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł za 1 sprzątanie. 

VI. OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. W przypadku zgubienia karty wejściowej do budynku Ondraszka 12 Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50 zł. W przeciwnym wypadku Gość nie otrzyma karty zapasowej. 
 2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do pokoju Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 250 zł za wymianę zamka.
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli personel stwierdzi fakt złamania zakazu, Gość zobowiązany jest od zapłacenia kary w wysokości 500 zł.
 4. Ze względu na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia hostelu za wyjątkiem ładowarek i zasilaczy do komputerów przenośnych. W budynku Ondraszka 12 instalacja dostosowana jest do uruchomienia sprzętów o łącznej mocy 1200 W 1 pokoju. Jeśli dozwolone napięcie zostanie przekroczone energia elektryczna zostanie odłączona automatycznie. Za każde przywrócenie energii elektrycznej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
 5. Hostel akceptuje tylko małe zwierzęta (psy/koty) w budynku Ondraszka 12 za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł za dobę. 
 6. Gość zobowiązany jest do utrzymywania czystości w pokoju oraz częściach wspólnych obiektu. 
 7. Jeśli w pokoju Gościa wymagane jest przeprowadzenie dezynfekcji/ dezynsekcji lub innych usług związanych z wynajęciem firm zewnętrznych Gość zostanie obciążony kosztami usługi. 
 8. Gość ma obowiązek wymeldować się w recepcji w budynku Klimczoka 6 oraz zwrócić wszystkie wypożyczone sprzęty jeżeli takowe wypożyczał. 
 9. W przypadku niewymeldowania w terminie Hostel ma prawo nawet pod nieobecność Gościa spakować jego rzeczy i pozostawić je na ryzyko gościa w przechowalni bagażu. Po upływie 30 dni rzeczy zostają zutylizowane. 
 10. Hostel może odmówić zakwaterowania w przypadku gdy Gość podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin obiektu.
 11. Cisza nocna w Hostelu trwa od 22:00 do 6:00
 12. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek obiektu i jego gości Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i nakazania gościowi hostelu bezzwłoczne opuszczenie obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy. 
 13. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 14. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz ich przestrzegania. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez łamanie regulaminu obiektu Gość wezwany zostanie do pokrycia kosztów interwencji służb.

VII. REKLAMACJE

 1. W  przypadku zastania przez Gościa usterek w pokoju lub częściach wspólnych Gość zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastrzeżeń w tym brak zastanych usterek i zniszczeń. 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości w pokoju, jak i w częściach wspólnych obiektu. 
 2. Za zniszczenia poczynione przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialny jest opiekun prawny. 
 3. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

X. MONITORING

 1. Na terenie hostelu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku prowadzony jest monitoring, poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer .
 2. Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer nie będzie naruszała prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych Gości.
 3. Przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach udokumentowanych w nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 7 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.

REGULATIONS OF THE FACILITY KLIMCZOKA 6 AND ONDRASZKA 12

I. GENERAL PROVISIONS

 1. The Regulations specify the conditions for using the services of the hostel Klimczoka 6 and Ondraszka 12, 40-857 Katowice. Checking in at the facility is tantamount to accepting the regulations.

 2. The Regulations apply to all guests staying at the Hostel.

 3. The Regulations are available for inspection at the reception desk at Klimczoka 6, at the reception desk Ondraszka 12 and on the website www.klimczoka.pl

II. HOSTEL DAY

 1. The facility offers rooms for rent for hostel days. 

 2. The hostel day lasts from 2:00 p.m. on the day of arrival to 11:00 a.m. on the day of departure.

 3. Extension of the hostel day until 2:00 p.m. costs PLN 20.

 4. The property offers early check-in, depending to availability, from 11:00 on the day of arrival for an additional fee of PLN 20.

 5. If the Guest does not check out by 11:00 on the last day of stay and does not notify the reception desk of the desire to extend the stay, Guest is obliged to pay a fee for the additional night.

III. CHECK-IN


 1. Each guest is obliged to fill in a registration card upon check-in and present a valid document with photo . Refusal to present a document or fill out a registration card results in the Hostel’s right to refuse to check in the Guest.

 2. The facility registers minors only in the presence of a legal guardian.

 3. The Guest is obliged to notify the desire to extend the stay by 10:00 on the day of the stay.

 4. It is not possible to transfer the accommodation to third parties.

 5. Only registered persons may stay in Hostel. It is strictly forbidden to invite guests in the hostel. If the staff notices the presence of an unregistered person, the Guest is obliged to pay a fee of PLN 80 for each day of the unregistered person.

IV. PAYMENT


 1. The facility accepts payments in cash in Polish currency (PLN), by card or by transfer.

 2. Group reservations (over 15 people) are priced individually after contact via
e-mail with the facility’s staff.

 3. The facility reserves the right to change prices one month in advance. The prices of confirmed reservations do not change. 

 4. In case of shortening the stay, canceling the reservation, refusing to check in for the reasons given in the regulations or terminating the stay due to violation of the regulations, we will not refund the paid stay costs.

 5. A VAT invoice is issued upon check-in at the guest’s request. After issuing the receipt, it is not possible to issue a VAT invoice.

 6. In case of payment by transfer, the payment should be credited to the Hostel’s account no later than one day before check-in.

V. CONDITIONS AND SCOPE OF SERVICES


 1. The property offers luggage storage free of charge.

 2. The accommodation service includes a shared kitchen, free monitored parking and access to free Wi-Fi.

 3. Towels are available for rent at the reception at Klimczoka 6 for a refundable deposit of PLN 10, payable only in cash.

 4. The hotel’s reception offers hairdryers, irons and ironing boards for rent at no additional charge.

 5. The facility has a laundry and drying room. Using one washing machine for up to 60 minutes costs PLN 5. The guest is obliged to keep the room clean and to comply with the conditions of use of the room explained by the reception employee. If the Guest does not comply with the laundry regulations, the facility has the right to refuse the service.

 6. The price of accommodation includes a set of bed linen. Linen can be changed every 3 weeks or more often for an additional fee of PLN 20.

 7. The hostel is not responsible for failures and their consequences.

 8. The hostel reserves the right to go to the guest’s room at least twice a month to check the technical condition and cleanliness of the room in the case of a stay longer than 30 days. If the staff notices significant damage or contamination, the Guest is obliged to cover the costs of repairs and leave the facility immediately without the right to a refund for the unused accommodation.
If the room occupied by a guest does not require general cleaning, an additional fee of PLN 50 for 1 cleaning will be added to the monthly cost of the stay.

VI. GUEST RESPONSIBILITIES

 1. If the entry card to the Ondraszka 12 building is lost, the Guest is obliged to pay a fee of PLN 50. Otherwise, the Guest will not receive a spare card.

 2. If the room key is lost or damaged, the Guest is obliged to pay a fee of PLN 250 for replacing the lock.

 3. Smoking is strictly prohibited in the facility. If the staff finds out that the ban has been broken, the Guest is obliged to pay a fine of PLN 500.

 4. Due to fire protection, the Guest cannot use any electrically powered devices that are not part of the hostel equipment, except for chargers and power supplies for portable computers. In the Ondraszka 12 building, the installation is adapted to run equipment with a total power of 1,200 W per room. If the permitted voltage is exceeded, the electricity will be disconnected automatically. A fee of PLN 20 is charged for each restoration of electricity.

 5. The hostel only accepts small animals (dogs/cats) in the Ondraszka 12 building for an additional fee of PLN 10 per day.

 6. The guest is obliged to keep the room and common areas of the facility clean.

 7. If disinfection/disinfestation or other services related to hiring external companies are required in the Guest’s room, the Guest will be charged for the service.

 8. The guest is obliged to check out at the reception in the Klimczoka 6 building and return all rented equipment, if any.

 9. In the event of failure to check out on time, the Hostel has the right to pack the guest’s belongings even in the guest’s absence and leave them at the guest’s risk in the luggage storage room. After 30 days, the items are disposed of.

 10. The hostel may refuse accommodation if the Guest violated the facility’s regulations during the previous stay.

 11. Night curfew at the Hostel lasts from 10 p.m. to 6 a.m

 12. In the event of inappropriate or aggressive behavior of the Guest violating the order of the facility and its guests, the Hostel reserves the right to call appropriate security services and order the hostel guest to immediately leave the facility without the right to a refund.

 13. The Hostel reserves the right to refuse to accept a Guest who is under the influence of alcohol or other psychoactive substances.

 14. The guest is obliged to read the fire safety instructions and follow them. If the fire alarm is triggered by violating the facility’s regulations, the Guest will be required to cover the costs of the services’ intervention.

VII. COMPLAINTS


 1. If the Guest discovers any defects in the room or common areas, the Guest is obliged to notify about this fact immediately after discovering them. No notification means no objections, including no defects or damage.

VIII. RESPONSIBILITY

 1. The hostel is not responsible for items left by guests in the room or in the common areas of the facility.

 2. The legal guardian is responsible for damage caused by minors.

 3. The hostel is not responsible for damage or loss of the Guest’s car or other vehicle.

IX. PROCESSING OF PERSONAL DATA

 1. The Guest consents to the processing of personal data for the purposes of check-in and placing the Guest’s data in the hotel database in accordance with the Act of August 29, 1997. about personal data protection. (Journal of Laws No. 101 of 2002, item 926, as amended). The guest has the right to inspect his or her personal data and correct it.

X. MONITORING

 1. There is monitoring in the hostel, both inside and outside the building, by recording images using cameras.

 2. The recording of images using cameras will not violate the right to privacy, dignity and other personal rights of guests.

 3. The processing of data obtained in this way and their appropriate protection will take place in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act.
4) Images stored on information media may constitute evidence in matters documented in the recordings. Data will be stored on media for 7 consecutive days from the date of registration. After this period, the record will be destroyed through ongoing registration. Saved images constituting evidence in the case may be stored until the case is resolved.